Vol 2, No 2 (2017)

DOI: https://doi.org/10.25078/pba.v2i2

Daftar Isi

Artikel

Linda Marlince Taka, Fatrisia Yulianie
PDF
1-11
I Putu Pande Suargita, I Ketut Sudarsana
PDF
11-19
I Ketut Arta Widana
PDF
20-31
I Wayan Miarta
PDF
32-41
I Wayan Wiwin
PDF
42-52
I Gusti Ayu Putu Wijayanti
PDF
53-59
I Gede Sutarya
PDF
60-65
I Nengah Aryanatha
PDF
66-71
I Ketut Wardana Yasa
PDF
72-76
I Wayan Wijayasa
PDF
77-85